Sponsing - kriterier og tildeling

Indre Salten Energi er et samfunnsengasjert selskap og vil gjennom støtte og sponsing av ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter bidra til positiv utvikling i Fauske og Sørfold kommuner. Ved støtte og sponsing skal det fokuseres på tiltak for barn og unge, samt tiltak som kan bidra til bosetting, utvikling og vekst i regionen.

Ved behandling av søknader legger vi vekt på følgende kriterier ved tildelingen:

1. Relevans i forhold til følgende kategorier:

 • Idrett – med fokus på breddeidrett.
 • Kultur – både lokale institusjoner og arrangementer med basis i nærmiljøet, og profesjonelle arrangementer.
 • Utdanning – tiltak som bidrar til interesse for tekniske fag, og som kan bidra til rekruttering av fagpersoner i fremtiden.
 • Ideelle organisasjoner – fokus på bærekraftig miljø, tiltak friluftsliv for barn og unge.

2. Skal kunne vurderes etter følgende kriterier:

 • Mottakerne skal formidle verdier som ikke er i konflikt med Indre Salten Energi sine verdier.
 • Sponsoratet skal være egnet til konkret profilering av Indre Salten Energi på en positiv måte.
 • Geografisk nedslagsfelt skal være innenfor vårt konsesjonsområde, dvs. Fauske kommune og Sørfold kommune.
 • Sponsoratet skal være egnet til å skape positivt internt engasjement hos ansatte i Indre Salten Energi.

Tilsending av søknad

Søknad sender pr e-post til post(at)isenergi.no

Spørsmål om sponsormidler kan rettes til økonomileder Gisela Gulstad på e-post gisela.hansen.gulstad(at)isenergi.no

Søknaden må inneholde

 • Navn på organisasjon/ lag/ forening
 • Formål med søknad – beskrivelse av hva det søkes støtte til og hvilken aldersgruppe som vil dra nytte av støtten
 • Hvor lang tid det søkes sponsing/støtte for
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har
 • Informasjon om hvordan prosjekt/organisasjon mv. er knyttet opp mot Indre Salten Energi sine fokusområder og kriterier for sponsing
 • Kontaktinformasjon – navn/ansvarlig, tlf.nr., e-postadresse
 • Hvilke gjenytelser til Indre salten Energi som er påregnelige ved en avtaleinngåelse.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for større sponsorater/avtaler er 30. september for sponsorat påfølgende år.
 • Søknadsfrist for mindre sponsorbeløp/enkeltstøtte er to ganger årlig, hhv. 31. mars og 30. september.

Tildeling av sponsorat/støtte

Søknader som er kommet inn innen angitte frister behandles normalt innen en måned etter at de angjeldende frister er utløpt ,og søker gis tilbakemelding på resultatet av behandlingen av søknaden.

Det vil i hvert tilfelle inngås avtaler hvor ytelser og gjenytelser som er avtalt mellom partene fremkommer.

Espen Johansen
ISE cup fotball
cra
Startfelt Klungsetmarka med ISE-startnummer på
cra
Banner Klungsetmarka skianlegg