Finansiell Informasjon
Indre Salten Energi har egen kraftproduksjon ved 2 vannkraftverk 
i Sørfold kommune og har inne en tredje konsesjon til behandling ved NVE.
Årsberetninger og regnskap
Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag AS fusjonerte i 2015 gjeldende fra og med 1. januar 2015. Indre Salten Energi sin første årsberetning var for regnskapsåret 2015.


2015           2016           2017          2018


2010          2011          2012          2013          2014


2010          2011          2012          2013          2014
Konsernets vedtekter

 

Gjeldende vedtekter for mor Indre Salten Energi AS, i konsernet Indre Salten Energi, ble vedtatt i generalforsamlingen i 2015:

  • Text Hover
Aksjer i Indre Salten Energi
Indre Salten Energi er eid av rundt 800 aksjonærer. 65 % av aksjene tilhører de tre største eierne, Fauske kommune, Sisomar AS og Sørfold kommune. De resterende 35 % eies av privatpersoner og bedrifter.

Aksjene i Indre Salten Energi er registrert i Verdipapirsentalen (VPS). VPS leverer sine tjenester gjennom registerførere som fungerer som bindeledd mellom VPS og selskaper. Indre Salten Energi har derfor valgt DNB Verdipapirservice til registerfører. Samtlige aksjer er derfor registrert elektronisk på en VPS-konto, som aksjonærene har opprettet hos sin personlige bankforbindelse. VPS formidler informasjon til aksjonærene ved årsskifter og ved endringer.
Aksjene i selskapet kan omsettes fritt på markedet, med forkjøpsrett blant øvrige aksjonærer som eneste begrensning. Vi får stadig spørsmål fra aksjonærer som ønsker å selge aksjer om hvordan de skal gå frem. Det oppfordres da til å finne kjøpere ved annonsering av aksjer til salgs i lokale media, fortrinnsvis aviser. Ved avtale om salg av aksjer bes partene benytte følgende bindende skjema, som etter utfylling og signering enten leveres Indre Salten Energi på vår besøksadresse i Follaveien 73, sendes pr post til Indre Salten Energi AS, Postboks 4, 8201 Fauske, eller sendes i scannet pdf-versjon til post (at) isenergi.no. Etter innlevering vil øvrige aksjonærer ha mulighet å utøve forkjøpsrett på salget, hvorav frist for utøvelse ifølge aksjeloven er 2 måneder. Styret i Indre Salten Energiskal godkjenne enhver aksjeoverdragelse, noe som vil skje fortløpende etter mottatt avtale. Se ytterligere informasjon under "Kjøp/salg av aksjer" til venstre i menyen.

Vi har valgt å dele de vanligste spørsmålene vi får angående aksjer i menyen til venstre.

Øvrige spørsmål bes rettet til selskapet på e-post post (at) isenergi.no 
eller tlf 75 60 01 00.
Om aksjer
Hvordan gå frem for å få overført aksjer ved arv mellom nærstående
Aksjene i Indre Salten Energi AS er registrert i Verdipapirsentralen på en VPS-konto. Dersom den som arver aksjer ikke har en VPS-konto må det opprettes. Dette gjøres ved henvendelse til dennes bankforbindelse. Når det er opprettet en VPS-konto kan aksjene registreres på den opprettede kontoen.
For å få aksjene formelt overdratt må det sendes en melding til Indre Salten Energi (eller DNB som kontofører) om at aksjene skal overdras på bakgrunn av arv. Ofte er banken behjelpelig med anmodning om overførsel. Det er viktig at anmodningen sendes til Indre Salten Energi eller Verdipapirservice DNB Bank ASA. 
For å få gjennomført en aksjeoverdragelse må følgende gjøres:

Benytt følgende skjema

Legg ved følgende dokumentasjon:
- Kopi av legitimasjon fra begge parter
- I tilfeller der det skal overdras fra dødsbo må kopi av skifteattest vedlegges. (Dersom det er flere arvinger som har overtatt ansvaret for boets forpliktelser må det foreligge fullmakt fra de andre arvingene, eller at skjema for anmodning om overførsel er underskrevet av samtlige arvinger og legitimasjon vedlagt.)
Hvordan går jeg frem for å selge mine aksjer?
Først må du finne noen som er interessert i å kjøpe aksjene, så bli enige om pris og deretter skrive en avtale. Følgende avtaleskjema benyttes. Begge parter signerer avtalen for så å sende denne sammen med godkjent kopi av legitimasjon til oss for videre behandling. Det presiseres at enhver kjøper må ha en VPS-konto. Denne opprettes ved henvendelse til kjøpers bankforbindelse.

Benytt følgende skjema ved kjøp og salg av aksjer

Som nevnt i avtaleskjemaet er kjøper og selger gjort kjent med at det eksisterer forkjøpsrett på aksjene i selskapet, samt at erverv av aksjer krever samtykke fra selskapets styre. Selger er innforstått med at det ikke er anledning til å trekke seg fra salget dersom noen utøver sin forkjøpsrett.
Når selskapet har mottatt signert avtale om kjøp av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett til aksjene, med en frist på 2 måneder for å melde krav. Vi legger ut informasjon om dette på våre hjemmesider så snart som mulig etter at vi har fått kjøpet til behandling og sender samtidig ut informasjon om til aksjonærer som ønsker å bli informert ved å være registrert på vår varslingsliste. 

Så snart forkjøpsrettsfristen er utløpt vil avklaring om aksjetildeling avklares. Dersom ingen melder krav om forkjøpsrett vil aksjene tilfalle kjøper. Salget skal deretter legges frem for styret for godkjenning. Når det er avklart vil den/de som får tilslag få melding fra selskapet med informasjon om oppgjør, med en oppgjørsfrist på senest 5 dager etter meldingen. Kjøpesummen overføres til selskapet. Selskapet overfører deretter oppgjøret til selger og aksjene overføres til erverversVPS-konto. Ny eier vil få melding når transaksjoner er gjennomført.

Det er for tiden ingen aksjonærer som har meldt til selskapet at de ønsker å kjøpe aksjer.

Vi oppdaterer informasjonen fortløpene.
2021-05-12 Varsel om forkjøpsrett 
til aksjer i Indre Salten Energi AS
2021-07-07 Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Willy Leif Olav Dahls dødsbo
Aksjonærer i norske ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper formuesbeskattes for de aksjene de eier ved inntektsårets utgang.

Ved formuesbeskatningen av aksjonærene skal verdien av de aksjene som eies ved inntektsårets utgang, som hovedregel settes til 80 % av aksjenes andel av den skattemessige formuesverdien i selskapet ved inntektsårets begynnelse (1. januar i året forut for skattefastsettingsåret), jf. sktl. § 4-12 annet ledd. Ikke-børsnotert aksjeselskap skal fastsette verdien av selskapets aksjer ved utgangen av inntektsåret i sin skattemelding, jf. sktfvl. § 9-1. Aksjeverdien fremgår av skatteoppgjøret, jf. sktfvl. § 9-3.

Liknings-/formuesverdien for 2019 er kr 7,5561.
Generalforsamling
Tidligere generalforsamlingsprotokoller:
Hvis du ønsker å jobbe for Indre Salten Energi oppfordres du, uavhengig av stillingsutlysninger, til å ta kontakt med oss.