Kriterier for sponsing


ISE er et samfunnsengasjert selskap og ønsker å føre en del av selskapets overskudd tilbake til samfunnet gjennom å støtte ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter.

ISE vil bidra til positiv utvikling i Fauske og Sørfold kommuner, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og tiltak som kan bidra til bosetting, utvikling og vekst i regionen.

Vi mottar ofte henvendelser om sponsorsamarbeid og mange av disse er veldig gode sponsorobjekter/-prosjekter som vi gjerne skulle støttet. Gjennom vår sponsorpolicy har vi inngått større og langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte samarbeids-partnere, noe som betyr at vi i liten grad har rom for å inngå sporadiske sponsoravtaler.

 

Ved behandling av søknader legger vi vekt på følgende kriterier ved tildelingen: 

 1. være relevante i forhold til følgende kategorier:
  • Idrett – med fokus på breddeidrett.
  • Kultur – både lokale institusjoner og arrangementer med basis i nærmiljøet, og profesjonelle arrangementer.
  • Utdanning – tiltak som bidrar til interesse for tekniske fag, og som kan bidra til rekruttering av fagpersoner i fremtiden.
  • Ideelle organisasjoner – fokus på bærekraftig miljø og friluftsliv for barn og unge.
 2. kunne vurderes etter følgende kriterier:
  • Mottakerne skal formidle verdier som ikke er i konflikt med ISE sine verdier.
  • Sponsoratet skal være egnet til konkret profilering av ISE på en positiv måte.
  • Geografisk nedslagsfelt skal være innenfor vårt konsesjonsområde, dvs. Fauske kommune og Sørfold kommune.
  • Sponsoratet skal være egnet til å skape positivt internt engasjement hos ansatte i ISE.

ISE ønsker ikke å prioritere:

 • Tilfeldige aktiviteter som ikke møter kriteriene
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver
 • Russebusser
 • Reiser

 

Dersom prosjektet oppfyller våre kategorier/kriterier, ønsker vi gjerne din søknad med beskrivelse og informasjon om følgende:

 

Søknaden må inneholde


 • Navn på organisasjon/ lag/ forening
 • Formål med søknad – beskrivelse av hva det søkes støtte til og hvilken aldersgruppe som vil dra nytte av støtten
 • Hvor lang tid det søkes sponsing/støtte for
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har
 • Informasjon om hvordan prosjekt/organisasjon mv. er knyttet opp mot ISEs fokusområder og kriterier for sponsing
 • Kontaktinformasjon – navn/ansvarlig, tlf.nr., e-postadresse

 

Tilsending av søknad


Søknad sendes pr e-post til post@isenergi.no.

Spørsmål om sponsormidler kan rettes til økonomisjef Inger Lise Lund, tlf 906 33 067, e-post inger.lise.lund@isenergi.no

 

Søknadsfrist


 • Søknadsfrist for større sponsorater/avtaler er 30. september for sponsorat påfølgende år.
 • Søknadsfrist for mindre sponsorbeløp/enkeltstøtte er to ganger årlig, hhv. 31. mars og 30. september.

 Det må beregnes noe behandlingstid, da vi får inn mange søknader.

 

Tildeling av sponsorat/støtte


 • Større sponsorater/avtaler: Ved inngåelse av mer omfattende avtaler krever vi betingelser som vil fremlegges under forhandling mellom ISE og sponsorobjekt.
 • Mindre sponsorbeløp/støtte: Ved tildeling av mindre sponsorbeløp krever vi som gjenytelse at ISE som et minimum profileres med navn, logo, link, kommersiell omtale osv. der det naturlig kan gjøres, f.eks. i programmer/annonser, på nettsider o.l.